Sunday, December 30, 2012

Ljubljana part 2Naključni posnetki iz različnih koncev Ljubljane.
Random shots from different parts of Ljubljana.
Tiros aleatórios de diferentes partes da Liubliana.Lokomotiva Locomotive

Debelo sem pogledal, ko sem na vrtu neke hiše zagledal staro lokomotivo, potem pa še eno. Prva je stara cca 100 let , druga pa menda kakših 65. Obe sta za ozkotirno železnico iz železarne (se mi zdi, da iz Raven na Koroškem).

I looked surprised when I saw the old locomotive in the garden of a house. And then another locomotive . The first is about 100 years old and the other is supposedly about 65 years old. Both are for the narrow-gauge railway.

Olhei surpreso quando vi a locomotiva velha no jardim de uma casa. E depois outra locomotiva. A primeira tem cerca de 100 anos de idade e a outra supostamente cerca de 65 anos. Ambos são para o ferrovias de bitola.More photos - Mais fotografias - Več fotk


Še malo Ljubljane – Križanke, Trnovo, Šiška
Some more Ljubljana - Križanke, Trnovo, Šiška
Pouco mais da Liubliana - Križanke, Trnovo, Šiška

Ljubljana part 1Naključni posnetki iz različnih koncev Ljubljane. Saj veste, fotoaparat je vedno pri meni.

Random shots from different parts of Ljubljana. As you know, the camera is always with me.

Tiros aleatórios de diferentes partes da Liubliana. Como você sabe, a câmera está sempre comigo.
  Saturday, December 8, 2012

Winter Inverno ZimaSovražim zimo in jo obožujem. Sovražim jo, ko me zebe, sovražim jo zaradi tako kratkih dnevov. Mi je pa zelo všeč, kadar sneži. Rad imam velike bele snežinke.
In s soncem obsijano zasneženo pokrajino. Dokler sem lahko smučal, mi je bila zima precej bolj všeč.

Obožujem zimske vrtnice.I hate winter and I love it. I hate it when I am cold, I hate it because of so short days. I like it very much when it is snowing. I love big white snowflakes.
And sunny snowy landscape. As long as I could ski, I liked winter much more.

I love winter roses.Odeio inverno e eu adoro isso. Eu odeio quando eu estou com frio, eu odeio isso por causa dos dias tão curtos. Eu gosto muito quando está nevando. Eu amo grandes flocos de neve brancos.

E paisagem de neve ensolarada. Enquanto eu poderia esquiar, eu gostei muito mais do inverno.

Adoro as rosas de inverno.
Sunday, November 4, 2012

Sunday - Domingo - nedelja


Let's start from the END

I am taking my after-lunch coffee.

Before this I had my Sunday lunch. The salad was excelent.

Before having my lunch I had to cook it – LOL!

Before that I checked my roses in the garden.

Before cooking I had to make some shopping.

Before shopping I was wandering down the river. Even born in Ljubljana I like to discover my city and often I find something new. 
On Prešeren square there were 2 Indians (dressed like in John Wayne movies). Some other guy was playing on an instrument looking like guitar – good music and I gave him 1 euro. I was surprised that there was no merchants selling fruits and vegetables and other things on the main market place.  So I had enough place to take some photos of market of Jože Plečnik. As I passed dragon bridge, I had to say 'hello' to dragons.

In Knafelj's passage there are some nice restaurants and also statue of poet Josip Murn.

To come in the old city I took bus No. 3

Before, still at home, I was chatting on FaceBook with my friend Zaida from South Africa.

Before that I took my morning coffee.

Before this I awake...

Vamos começar a partir do FINAL

Eu estou tomando meu café-almoço depois.

Antes disso, eu tinha o meu almoço de domingo. A salada foi excelente.

Antes de ter o meu almoço eu tive que cozinhar - LOL!

Antes disso, eu verifiquei como vai minhas rosas no jardim.

Antes de cozinhar eu tive que fazer algumas compras.

Antes de fazer compras eu estava vagando pelo rio. Mesmo nascido em Ljubljana eu gosto de descobrir minha cidade e muitas vezes eu acho algo novo.
Em praça do Prešeren havia dois índios (vestido como nos filmes de John Wayne). Outro homem estava jogando em um instrumento que olha como guitarra - boa música e eu lhe dei um euro. Fiquei surprendoo que não houve comerciantes que vendem frutas e vegetais e outras coisas no mercado principal.
Então, eu tinha bastante lugar para tirar alguns fotos de mercado de Jože Plečnik. Quando passei Ponte do dragão, eu tinha a dizer 'Olá' para dragões.

Na Passagem do Knafelj há alguns bons restaurantes e também estátua do poeta Josip Murn.

Para entrar na cidade antiga tomei o ônibus n º 3

Antes, ainda em casa, eu estava conversando no Facebook com a minha amiga Zaida da África do Sul.

Antes eu tomei meu café da manhã.

Antes eu acordei ...


Začnimo na KONCU.

Pijem kavico po kosilu.

Pred tem sem imel nedeljsko kosilo. Solata je bila odlična.

Pred kosilom kosilom sem si ga moral skuhati – LOL!

Pred tem sem preveril, kako gre mojim vrtnicam na vrtu.

Pred kuhanjem sem moral v trgovino.

Pred tem sem se potepal ob Ljubljanici. Čeprav rojen Ljubljančan rad odkrivam moje mesto in često najdem kaj novega.

Na Prešernovem trgu sta bila 2 Indijanca (oblečena kot v filmih Johna Waynea).
Nek drug mladenič je igral na instrument, podoben kitari. Muzika je bila v redu in sem mu dal 1 euro. Na tržnici sem bil presenečen, ker ni bilo prodajalcev sadja in zelenjave in drugih stvari. Tako sem imel dovolj prostora da naredim nekaj posnetkov Plelčnikove tržnice. Ker sem šel preko Zmajskega mosta, sem moral reči 'živjo' zmajem.

V Knafljevem prehodu je nekaj prijetnih retavracij pa tudi kip slovenskemu pesniku Josipu Murnu.

V mesto sem se pripeljal z avtobusom LPP št. 3.

Pred tem sem, še doma, klepetal na FaceBooku s prijateljico Zaido iz Južne Afrike.

Pred tem sem spil jutranjo kavo.

Pred tem sem se zbudil...
Sunday, October 28, 2012

First snow-O primeiro neve-Prvi sneg


Today we got in Ljubljana and elsewhere in Slovenia the first this year snow.

In addition to snow, we had a marathon with over 15,000 participants from 41 countries, which ran to 21 or 42 kilometers. A day earlier, on Saturday, the marathon passed approximately 10,000 children and youth, a total more than 25 thousand.


Danes smo v Ljubljani in drugod po Sloveniji dobili prvi letošnji sneg.

Poleg snega pa smo imeli maraton z več kot 15.000 udeleženci iz 41 držav, ki so tekli na 21 ali 42 kilometrov. Dan prej, v soboto, pa je maraton preteklo cca 10.000 otrok in mladine, skupaj torej več kot 25 tisoč. Hoje tem em Liubliana e em outros lugares na Eslovénia o primeiro nevedeste ano.

Além de neve, tivemos uma maratona com mais de 15.000 participantes de 41 países, que decorreu a 21 ou 42 quilômetros. Um dia antes, no Sábado, a maratona passou cerca de 10.000 crianças e jovens, um total de mais de 25 mil.Friday, October 19, 2012

Autumn Jesen OutonoBeautiful autumn - today it was 25 degrees in Ljubljana. We call it 'Indian summer'
Čudovita jesen - danes je bilo v Ljubljani 25 stopinj. Takšna jesen se imenuje 'indijansko poletje'.
Outono bonito - hoje foi 25 graus em Ljubljana. Tal Outono é chamado como 'verão dos Indios'.

Click here to see more photos

Tuesday, October 9, 2012

Magic sky O céu mágico Čarobno nebo

The magic sky

Working from 7 in the morning to 19 afternoon ... going home by foot... slightly tired ... on sky I am watching those wonderful games of clouds and the sun and of shadows  ... taking photos ... enjoying ...O céu mágicoTrabalhando a partir de 7- ate 19 ... indo para casa a pé... um pouco cansado ... assistindo aos estes jogos maravilhosos no céu... de nuvens e do sol e das sombras... tirar fotos ... apreciando ...
Čarobno nebo

Delam od 7 zjutraj do 19 zvečer ... rahlo utrujen grem peš domov ... na nebu opazujem te čudovite igre oblakov in sonca in senc ... fotografiram ... uživam ...Click here to see more photos

Sunday, October 7, 2012

Sunday roam - Nedeljsko potepanje - Vaguear do Domingo


Okrog 10 ure dopoldne sem videl, da je še kar lepo vreme, čeprav je bila vremenska napoved slaba. Šel sem do Kina Šiška, pogledal, kateri avtobus prihaja Na hitro sem se odločil – grem z avtobusom LPP št. 1G – Zgornje Gameljne.

Tam je bilo nebo prekrito s črnimi oblaki in sem že mislil, da bo deževalo in bom moral kar nazaj domov. Pa se je dobro izteklo, deževni oblaki so se raztepli so se umaknili drugam. Občasno je celo sonce posijalo. Kakšne 3 ure sem se potepal in užival na poti od Zgornjih Gameljn preko Šmartna v Tacen. Še čez Savo in nato z avtobusom nazaj domov v Šiško.At about 10 a.m. I saw that the weather is nice even the weather prognoses was bad. I walked to Kino Šiška and checked, what bus is approaching. I took a quick decision – I am going by bus No. 1G – Zgornje Gameljne.

When I came there the sky was covered by black clouds and I thought that it will rain so I will have to go back home.  But it was OK, the rainy clouds moved on other place. Even the sun shined from time to time.

I was roaming around about 3 hours and enjoyed on my way from Zgornje Gameljne through Šmartno to Tacen. Just over the Sava river is the bus stop and... back home to Šiška.


Por volta das 10:00 eu vi que o tempo é agradável até mesmo a prognose do  tempo estava ruim. Caminhei até Kino Siska e olhou para que autocarro vem. Eu tomei uma decisão rápida - eu vou no autocarro n º  1G - Zgornje Gameljne.


Quando cheguei lá o céu estava coberto por nuvens negras e eu pensei que vai chover e por isso vou ter que voltar para casa. Mas foi tudo bem, as nuvens de chuva se mudou no outro lugar. Até o sol brilhou de vez em quando.

Eu estava vagueando de cerca de 3 horas e gostado no meu caminho de Zgornje Gameljne através Šmartno para Tacen. Apenas o rio Sava é o ponto de autocarro  e ... de volta para casa para Šiška. 
More photos - Mais fotografias - Več fotk


1) Click Zgornje Gameljne

3) Click Tacen

Saturday, September 22, 2012

Summer-autumn Poletje-jesen Verão-outonoZadnji poletni sončni vzhod 2012
The last summer sunrise 2012
O último nascer do sol no verão 2012

More photos here 
Danes sem začel delati poleti in končal jeseni – LOL!
Today I began to work in summer and finished my job in autumn – LOL!
Hoje eu comecei a trabalhar no Verão e acabei o meu trabalho no Outono – LOL!

More photos here
Prvi jesenski sončni zahod 2012
The first autumn sunset 2012
O primeiro pôr do sol do Outono em 2012

More photos here


Sunday, September 16, 2012

Ljubljana


I spent some nice hours in old city of Ljubljana. I just enjoyed and was taking photos. After some period I was surprised as I was tired. I stoped at coffee place on the street and checked, what time it was. WHAT?! I was walking around almost 3 hours - LOL!
As ussually, at home transfered photos from digital camera to my computer. I couldn't beleive – there were 144 pics. I deleted about 30 as I didn't like them. The rest of my today's journey you can see on the links at the bottom of this post.
Nekaj prijetnih uric sem preživel v stari Ljubljani. Užival sem in fotografiral. Po nekem času sem presenečen ugotovil da sem utrujen. Ustavil sem se v lokalčku na ulici in preveril, koliko je ura. KAJ?! Okrog sem hodil skoraj 3 ure – LOL!
Kot ponavadi sem doma prenesel slike iz digitalca na moj računalnik. Nisem mogel verjeti – bilo je kar 144 fotk. Kakšnih 30 sem zbrisal, ker mi niso bile všeč. Preostale iz mojega današnjega potepanja lahko vidite na linkih na koncu te objave.Eu passei algumas horas agradáveis ​​na cidade velha de Ljubljana. Eu gostei muito e estava tirando fotos. Depois de um tempo fiquei surpreso como eu estava cansado. Parei na casa de café na rua e verificou, que horas eram. O QUÊ?! Eu estava andando quase 3 horas - LOL!
Como de costume, eu estou em casa baixar fotos da câmera digital para o computador. Eu não podia acreditar - havia 144 fotos. Eu apaguei cerca de 30 como eu não gosto deles. O resto da minha jornada de hoje você pode ver os links no final desta publicação.
Saturday, September 15, 2012

Ordinary flowers-Navadne-rože-Flores comunsOrdinary flowers on ordinary meadow in Slovenska Bistrica.
Even not roses, I like those flowers.


Navadne rože na navadnem travniku v Slovenski Bistrici. 
Čeprav niso vrtnice, so mi te rože všeč.

Flores comuns no relvado comum em Slovenska Bistrica.
Mesmo não são as rosas, eu gosto essas flores.

Wednesday, August 22, 2012

Waters - águas - vodeGrubar Canal

I particularly like two locations - Grubar Canal and the Plečnik church in the village Črna vas (Marsh near Ljubljana). In general waters, Plečnik’s work, and of course, the sky always have something new to offer me.


Grubarjev prekop

Posebno všeč sta mi 2 lokaciji – Grubarjev prekop in pa Plečnikova cerkev v Črni vasi (na Barju). Na sploh mi vode, Plečnikova dela ter seveda nebo vedno ponudijo kaj novega.


Canal do Grubar

Eu, particularmente, gosto dos dois locais - Grubarjev Canal e a igreja Plečnik na aldeia Črna vas (Pântano perto de Ljubljana). Em geral os trabalhos do Plečnik, águas, e, claro, o céu tem  sempre tem algo de novo para me oferecer.


Monday, August 20, 2012

Walking - Andar - Sprehod


Walking through Ljubljana

In the intervals between trips the camera just 'jump' in my hands. I shoot what I like at that moment. Of course, at home I review the photos and I might delete some due to poor quality. From some other I remove uninteresting scenes. Colors are never repaired.Andando por Ljubljana

Nos intervalos entre as viagens a câmera apenas 'pular' em minhas mãos. Eu tiro o que eu gosto no este momento. Claro, em casa, eu revjo as fotos e eu poderia excluir alguns devido à má qualidade. De algum outro eu removo cenas desinteressantes. As cores nunca são reparados.
Sprehod po Ljubljani

V premorih med vožnjami se fotoaparat kar sam znajde v mojih rokah. Slikam, kar mi je tisti trenutek všeč. Seveda doma fotografije pregledam in jih morda nekaj zaradi slabe kvalitete zbrišem. Spet drugim odstranim nezanimive prizore. Barv pa nikoli ne popravljam.