Monday, December 29, 2008

Lara

ImagineImage by EricMagnuson via Flickr
Lara, 8 letna deklica, je napisala čudovito novoletno voščilo.

Lara, 8 years old girl, wrote wonderful New Year wishes.
V nedeljo je končno posijalo sonce. Hitro sem se oblekel in se odpeljal proti Rašici, hribu nad Črnučami . Ustavil sem se nad reko Savo, naredil nekaj posnetkov in ... crknila mi je baterija.


On Sunday finally shined the sun. I quickly dressed and went to Rašica, hill under Črnuče (Ljubljana). I stopped under river Sava, I took some photos and ... battery was empty - lol!


Reblog this post [with Zemanta]

Sunday, December 28, 2008

Let's learn portugues - učimo se portugalsko
You will not believe, I began to learn Portuguese only now, as I already can speak Portuguese. I am focusing on grammar, as I know that I am making a lot of grammar mistakes. Few months ago I got an email from USA. One language school for strangers is telling us : DO NOT LEARN GRAMMAR!! At first I said to myself - what is he telling me?! Well, I read his explanation and found out, what he is talking about. When I was learning myself portugues, I tried to remember some grammar rules for verbs. Well, I didn't remember at that time - LOL! Now, after few years, I am studying Portuguese grammar for fun and I like it. I began with verb TO BE (SER or ESTAR).


Ne boste verjeli, šele zdaj, ko že govorim portugalsko, sem se začel portugalščine tudi učiti.
Predvsem se posvečam slovnici, ker je pač še ne obvladam. Pred meseci sem iz ZDA dobil nek email, kjer neka šola angleškega jezika za tujce pravi - NE UČITE SE GRAMATIKE!! Najprej sem si misli - kaj pa mi razlaga!? Ampak sem le prebral njegovo razlago in kar naenkrat sem dojel, o čemu govori. Ko sem se sam prvo leto učil portugalščine, sem si poizkusil zapomniti razne glagolske spregatve. A se me nikakor niso prijele - LOL! Zdaj, po nekaj letiih, pa mi je tudi učenje slovnice v zabavo in se učim z zanimanjem. Začel sem kar z glagolom BITI (SER ali ESTAR).

Click here to see photos

Reblog this post [with Zemanta]

Saturday, December 20, 2008

Sun - sonce

Merry ChristmasImage by mariag. via FlickrI hate winter!
Well, I hate winter, if there is no sun, if there is no snow. Only raining and raining.
very short days and long, wet and cold nights. No roses!
Today, after 20 days, I saw some sun - LOL!

Ne maram zime!
Dobro, ne maram zime, če ni sonca , če ni snega. Samo dež in dež, zelo kratki dnevi in dolge, mokre in hladne noči. Nič vrtnic!
danes, po 20 dneh, sem videl malo sonca - za crknt od smeha!Reblog this post [with Zemanta]

Friday, December 19, 2008

Paradise - raj

Location map: Slovenia (dark green) / European...Image via WikipediaThose photos took unknown author about 20 kilometers from Ljubljana. I got photos by email from my friend. Yes, Slovenia is sometimes like paradise. You can see deer animals even on meadows or forest around Ljubljana

te fotografije je posnel neznani avtor približno 20 km iz Ljubljane. Fotografije sem dobil z email od prijatelja. Da, včasih se zdi, da je Sloveniaj raj. Srno lahko vidite celo na travniku ali v gozdu ob Ljubljani


Reblog this post [with Zemanta]

Tuesday, December 16, 2008

December in the morning

Ljubljana skyline, including Ljubljana CastleImage via WikipediaToday I had to make some shoppings so I came earlier in city. As usual I went to old town - Prešeren Square and than market place. Than I went to a big market where I got Christmas presents which girls wished. The whole Europe is in snow, but Ljubljana not yet.


danes sem moral nakupiti nekaj stvari in sem prišel boj zgodaj v mesto. Kot ponavadi sem šel proti stari Ljubljani - Prešernov trg in tržnica. Potem sem moral še v blagovnico, kjer sem dobil božična darila, ki so si jih punce želele. Vsa Evropa je v snegu, samo Ljubljana še ne. Tistih 20 cm izpred 2 tednov je že zdavnaj skopnelo.
Reblog this post [with Zemanta]

Tuesday, December 9, 2008

Ljubljana afternoon - popoldne

LJUBLJANA, SLOVENIA - OCTOBER 21:  Queen Eliza...Image by Getty Images via DaylifeWith a friend we took a walk in Old part of Ljubljana to see, how it looks at December's noon. There were more people as usual, the most tourists from Italy. Street bars were opened. We met my favorite dogs golden retrievers.

S prijateljem sva šla pogledat, kako kaj izgleda decemberska stara Ljubljana okrog poldneva. Kar veliko ljudi je že bilo, še največ italjanskih turistov. Štanti so delali, tudi medico so seveda točili. Srečala sva tudi moje najljubše pse - zlate prinašalce.

Reblog this post [with Zemanta]

Wednesday, December 3, 2008

First snow in Ljubljana - prvi sneg v Ljubljani

Once Upon a December ,Image by Always Be CoOL via FlickrToday I am lazy to write - just some winter pictures.

Danes se mi ne da pisati - samo nekaj zimskih slikc


Tuesday, December 2, 2008

Ljubljana in summer - Ljubljana poleti

A tree covered with SnowImage via WikipediaIt's December. It's cold, it's wet! Days are shorter every day. I do not like winter a lot. Few days ago we got 15 centimeters of snow, now it is raining for last 2 days - horrible. I found those photos in my archive.

December je. Mrzlo, mokro. Vsak dan so krajši dnevi. Zime ne maram preveč. Pred nekaj dnevi je zapadlo 15 centimetrov snega, zdaj že 2 dni dežuje - groza. Te fotke sem našel v moji arhivi.


Reblog this post [with Zemanta]

Wednesday, November 26, 2008

It was sad September day

That day was really terrible for me. I got the email and the message. I am still reading that (last) email and still ...... I was reading that message few times, but it's over. At least one less nightmare. Late afternoon I saw those flowers and for a short time I felt better.

Tisti dan je bil za mene res grozen. Dobil sem elektronsko pošto in sporočilo. Še vedno berem tisti (zadnji) e-mail in še ..... Tisto sporočilo sem nekajkrat prebral, ampak to je mimo. Vsaj ena nočna mora manj. Pozno popoldne sem videl te rože in za kratek čas sem se počutil boljeReblog this post [with Zemanta]

Tuesday, November 25, 2008

I am grandfather - dedek sem - sou avôTwo days ago called me Sasha and said : "Father, I would like to introduce you somebody!". We arranged to take a lunch together. Today she called me and asked, if at about 2 p:m is OK for me. She came to pick up me, I wanted to take a seat in car and I saw HER - my little granddaughter ANA.

Pred dvemi dnevi me je poklicala Saša in rekla :"Oči, rada bi ti nekoga predstavila!". Dogovorila sva se da se dobiva na kosilu. Danes me je poklicala in vprašala, če je ob drugi uri popoldne v redu za mene. Prišla me je iskat, hotel sem se vsesti v avto in zagledal NJO - Mojo malo vnukinjo ANO.

Dois dias atrás Sasha ligou-me e disse: "O pai, eu gostaria de lhe apresentar alguém!". Combinei com ela a ter um almoço. Hoje ela me ligou e perguntou se a cerca de 2.00h é OK para mim. Ela chegou a apanhar-me, eu queria ter um assento no carro e eu a vi - Minha pequena neta ANA.


http://picasaweb.google.com/ismabera/AnaInSaA#

Publish Post
">

Saturday, November 22, 2008

My First Video - moj prvi video

Coolpix 3200Image via WikipediaThis Nikon Coolpix L16 is really cool digital camera. Till now I was taking only pictures. Than I tried to make a video, just to see, how it works. Here is result - LOL!

Tale Nikon Coolpix L16 je pa res super digitalni aparat. Do zdaj sem samo slikal. Pa sem poizkušal narediti video, samo da vidim, kako to deluje. Tole je rezultat - LOL!All Copyrights, All trademarks and Copyrights Held By Respective Owners.
Reblog this post [with Zemanta]

Monday, November 17, 2008

What to cook - kaj naj si skuham?

Gulyás, készült a fegyverneki gulyásfesztiválonImage via WikipediaShould I cook or just make me a sandwich ? I like to cook, but to cook just for 1 person (me) - LOL!
Well, today I pushed myself and made for me goulash and potatoes.

Ali bi si kaj skuhal ali pa si naredil sendvič? Rad kuham, ampak kuhati samo za 1 osebo (mene) !
danes sem se prisilil in si naredil golaž in krompir.

Reblog this post [with Zemanta]

Thursday, November 13, 2008

It's raining - dežuje

Autumn cherry blossomsImage by tanakawho via FlickrIt's raining , autumn is approaching to winter. Even the middle of November, I still 'found' some roses. Of cause I took pictures.

Dežuje, jesen se že preveša v zimo. Čeprav sredi novembra, se še vedno 'našel' nekaj vrtnic. Seveda sem jih slikal.

Reblog this post [with Zemanta]